ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


 1. Toepasselijkheid: Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van iedere overeenkomst (de “Overeenkomst”) betreffende de verkopen en leveringen van producten (de “Producten”) door DROESSART NV (hierna “DROESSAERT”). Eventuele (algemene of bijzondere) contractsvoorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, zelfs indien de koper hiernaar expliciet verwijst. Er kan slechts worden afgeweken van deze verkoopvoorwaarden mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van DROESSAERT. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
 2. Bestellingen: Offertes van DROESSAERT zijn steeds vrijblijvend. De Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van DROESSAERT, zonder enig voorbehoud, van de bestelling van de koper dan wel, bij afwezigheid van schriftelijke bevestiging, na de aanvang door DROESSAERT van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Prijzen: Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen in Euro en zijn deze exclusief taksen en belastingen, speciale verpakkingskosten en transportkosten. DROESSAERT is gerechtigd om zijn prijzen aan te passen bij onvoorziene prijsstijgingen van grondstoffen, lonen, energie of andere lasten. De klant zal van deze prijsstijgingen in kennis worden gesteld.
 4. Betalingsvoorwaarden: Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen van DROESSAERT contant en zonder korting betaalbaar bij ontvangst. Elk verschuldigd bedrag dat niet op de vervaldag betaald is, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met verwijlinteresten van 10% per jaar te berekenen op het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag. Bovendien zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een schadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 EUR. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt DROESSAERT zich het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten dan wel te annuleren.De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van de factuur geldt als algemene aanvaarding.
 5. Leveringen: De leveringstermijnen worden louter indicatief vermeld. Mogelijke vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, interesten, of strafbeding, en evenmin tot de annulering van de bestelling. Het transport van de Producten verloopt op risico van de koper.
 6. Eigendomsvoorbehoud: Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DROESSAERT de volledige en uitsluitende eigendom van de Producten behoudt totdat de prijs ervan volledig is betaald, desgevallend verhoogd met interesten en schadebeding.
 7. Aanvaarding: Door aanvaarding van de levering door de koper worden de Producten geacht conform de bestelling te zijn. Alle klachten m.b.t. de kwaliteit, de hoeveelheid en/of de prijs van de geleverde Producten dienen vóór elk gebruik en binnen de vierentwintig uren na de ontvangst van de Producten per aangetekend schrijven aan DROESSAERT overgemaakt worden. Klachten moeten eerst aanvaard worden alvorens producten te retourneren.
 8. Gebrek-Aansprakelijkheid: In geval van gebrekkige Producten heeft DROESSAERT geen andere verplichting dan de vervanging van de gebrekkige Producten. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, wijst DROESSAERT elke aansprakelijkheid af m.b.t. iedere schade ingevolge een gebrekkig Product. Onverminderd het voorgaande, is in geval van aansprakelijkheid, de totale aansprakelijkheid van DROESSAERT in ieder geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en dit tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of doorverkoop van het geleverde. Dit geldt eveneens voor verborgen gebreken. Eventuele verborgen gebreken dienen voorts conform artikel 1648 B.W. binnen de 6 maanden na levering kenbaar te worden gemaakt aan de DROESSAERT.
 9. Faillissement/insolvabiliteit: Wanneer de koper insolvabel, in vereffening of beslagene is, of een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen of faillissement verzoekt worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. DROESSAERT behoudt zich dan het recht voor om de bestelde Producten enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij een faillissementsvonnis is de Overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden.
 10. Ontbinding: Het is de koper in geen enkele hypothese toegelaten de Overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal de koper de integrale koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd de rechten van DROESSAERT op vergoeding van andere kosten en/of schade. Indien de klant zijn verplichtingen en afspraken niet zou nakomen en onder meer zou nalaten één of meerdere verschuldigde bedragen op de vervaldagen te betalen, kan de DROESSAERT van rechtswege een deel van of het volledige contract ontbinden ten laste van de klant. De klant is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdende met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25 % van de prijs onder voorbehoud van het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en volledige schadevergoeding te bekomen.
 11. Overmacht: DROESSAERT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van de Overeenkomst te wijten aan overmacht, toeval, onoverkomelijke dwaling of enige andere vreemde oorzaak buiten de wil van DROESSAERT.
 12. Kennisgevingen: Alle kennisgevingen tussen DROESSAERT en de koper gebeuren schriftelijk op het adres zoals vermeld in de Overeenkomst.
 13. Toepasselijk recht: Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen.
 14. Franco levering vanaf 250,00€